ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > PŘÍPRAVKAZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Přípravná třída

2. 9. 2022

Milí rodiče,

dětem byly předány Evidenční listy a Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Prosím, aby je děti donesly v pondělí pečlivě vyplněné.

Děkuji.

A děti dostaly první domácí úkol na pondělí 2.9. 2022, a sice donést nějakou fotografii z prázdnin nebo namalovat obrázek z prázdnin.

Užijte si krásný víkend a budu se těšit zase v pondělí.

 

 

 

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Podmínky pro přijetí žáků do přípravné třídy stanovuje §47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V §47 odst. 1 první věta zní: „Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.“

O zařazování do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální je 15.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z RVP PV. 

Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je určen počtem 20 vyučovacích hodin stanovených RVP ZV pro 1. ročník. Vzdělávání probíhá od 8:00 hodin do 11:40 hodin.

Děti mají možnost přihlášení do školní družiny – ranní provoz 6.00-8.00 hod., odpolední 11.40-16.30 hod.

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné.

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo.

Záměrem přípravné třídy je individuální přístup ke každému dítěti, příprava jeho bezproblémového nástupu do 1. třídy a předcházení případným neúspěchům v začátku školní docházky.

Kritéria přijetí v případě překročení kapacity: sourozenec na škole, pořadí podání žádosti