ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > PŘÍPRAVKAZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Přípravná třída

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Podmínky pro přijetí žáků do přípravné třídy stanovuje §47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V §47 odst. 1 první věta zní: „Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.“

O zařazování do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální je 15.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z RVP PV a je součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Jitřenka“ v Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o.

Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je určen počtem 20 vyučovacích hodin stanovených RVP ZV pro 1. ročník. Vzdělávání probíhá od 8:00 hodin do 11:40 hodin.

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné.

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo.

K dokumentaci se používá třídní výkaz pro 1. stupeň ZŠ, třídní kniha a elektronická osobní složka dítěte.

Záměrem přípravné třídy je individuální přístup ke každému dítěti, příprava jeho bezproblémového nástupu do 1. třídy a předcházení případným neúspěchům v začátku školní docházky.

 

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

Žádost vyplňte v elektronickém systému na https://zapiszs.usti.cz/

Termín zápisu: 23.4.2024 od 8:00 do 16:30 hodin nebo v den zápisu do ZŠ 9.4.2024 od 13:00 do 18:00 hodin v budově školy v Jitřní ulici.

Kritéria přijímání dětí do přípravné třídy:

  1. Přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
  2. Děti, které mají v ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o. sourozence.
  3. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm ze spádového obvodu ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o.
  4. Děti s trvalým bydlištěm ze spádového obvodu ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o. 

 Průběh zápisu:

  1. Účast dítěte u zápisu do přípravné třídy je nutná.
  2. Zákonný zástupce u zápisu vyplní žádost o přijetí do přípravné třídy.
  3. Zákonný zástupce u zápisu předloží:
  1. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bude oznámeno zákonným zástupcům.
  2. Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy, budou pozváni na schůzku 11. červnu 2024 od 16:30 hodin,  kde se dozví konkrétní informace o přípravné třídě.